Title Image

bedrijfs vitaliteit

Vitaliteitsbeleid

Vitaliteitsbeleid voor organisaties

Het staat buiten kijf dat het investeren in vitaliteit van medewerkers voordeel oplevert voor de organisatie*. Lagere verzuimkosten, maar ook hogere productiviteit, creativiteit en verandervermogen. Meer en meer organisaties zijn er dan ook mee bezig. Echter zijn het vaak beperkte initiatieven, bereikt het niet de juiste doelgroep of is het met name een ‘HR-feestje’. Het systematisch organiseren van vitaliteit in de organisatie is wat Shoshin doet.

*Elke dollar uitgegeven aan preventie bespaart $ 3,27 aan medische kosten en bespaart $ 2,73 aan afwezigheidskosten.

Lees de hele studie

Voor wie

Voor directeurs, managers en medewerkers die de vitaliteit van de medewerkers willen vergroten. Hoewel trainingen altijd effect hebben gaat het hierbij om het systematisch organiseren van vitaliteit, zodat het ‘als vanzelf’ gaat voor de medewerkers die ermee te maken krijgen. Voor mensen die een training hebben gehad en nu gemotiveerd zijn om hun vitaliteit systematisch te verbeteren en meer energie te krijgen.
Ook voor bedrijven is de business case voor vitaliteit sterker dan de ROI van een gemiddeld project*. Met een sterke achtergrond in innovatie zorgt Shoshin voor aansluiting bij de huidige organisatie en de mensen. Zo maximaliseren we de impact en blijft het niet slechts bij een kort ‘vitaliteitsprogramma’. Bovendien zorgen wij dat het project aansluit bij de nieuwste wetenschappelijke inzichten en technologie op het gebied van vitaliteit.
Samen aan vitaliteit werken?

Aanpak

We beginnen met een vooronderzoek en zullen de potentie van de (leefstijl) presenteren voor de managementkeuze: investeren of niet? Vervolgens werken we samen met de organisatie in de implementatie: van pilot tot opschaling. We geloven niet in grote innovaties die iedereen ‘moet overnemen’, maar in de olievlek die zich over de organisatie verspreid. Zo weet je zeker dat er altijd een effectieve implementatie is en de vruchten ervan geoogst kunnen worden.
1

Vooronderzoek

Het voordeel van beginnen met een kleinschalig onderzoek is dat er daarna bekend is wat nu specifiek het probleem is en waar concreet oplossingen kunnen worden gevonden. Het is vaak goedkoper om snel kennis te vergaren en risico te verkleinen - het is natuurlijk zonde van het geld in iets te investeren wat niet aan blijkt te slaan. Daarom is het snel creëren van draagvlak onder professionals en eindgrberuikers ook zo belangrijk, en dat doen we bij de eerste stappen in de vorm van co-creatie.

2

Pilot

Het initiële design is altijd meteen gebaseerd op wetenschappelijke gronden, zowel op het gebied van gezondheid, vitaliteit en gedragsverandering. Echter is het uitwerken en uitrollen van een nieuw product of werkwijze altijd maatwerk. Daarom werken we zo ‘lean’ mogelijk in een iteratief proces zo snel en zo goedkoop mogelijk toe naar een ‘innovatie met puntjes op de ï ‘.

3

Opschalen

We geloven niet in grote innovaties die iedereen ‘moet overnemen’ wanneer hij ‘af’ is, maar in de olievlek die zich over de organisatie verspreid doordat collega’s het als effectief ervaren. Alles wat we opzetten wordt gebruikt door de mensen die in het project zitten. Zo weet je zeker dat er altijd een effectieve implementatie is en de vruchten ervan geoogst kunnen worden.

Kick-off & opzetten KPI's
Wat moet er verbeteren, hoe meten we dat en wie zijn de stakeholders?

Als eerst werken we aan de omkaderingen, namelijk wat het op moet leveren, hoe/waar we dat kunnen zien en welke behoeften en wensen er zijn. Wat is bijvoorbeeld het meest invloedrijke probleem dat we gaan proberen te tackelen? Deze stap nemen we om koppen met spijkers te slaan bij voorkeur in een werksessie samen met het management.

Diagnose en motivatie-analyse
Hoe worden medewerkers geraakt door het probleem en wat is hun motivatie om het te verbeteren

We doen aan de hand van desk-research, interviews, observatie, contextmapping, en enkele werksessies verder onderzoek naar het probleem. Tegelijkertijd identificeren we de belangrijkste stakeholders en potentiële bijdragers aan de innovatie. Dit is dus zowel de fundering als de ruggengraat van het gehele verdere traject.

Oplossingsrichtingen
Welke oplossingen passen bij de wensen en behoeften van zowel experts als eindgebruikers

Nadat het probleem in kaart is gebracht kunnen we aangeven wat de meest veelbelovende oplossingsrichtingen zijn. Soms gebeurt dit ook al deels bij de vorige stap. We komen tot een ‘problem-solution match’, met een eerste blauwdruk. Deze zal in de volgende stap verder worden uitgewerkt. Om risico’s te beheersen wordt de blauwdruk gecombineerd met een (financiële) planning van de implementatie.

Minimum Viable Product (MVP)
Initiële design & eerste testbare oplossing

Wat is het minimale concrete ontwerp van de innovatie dat we redelijk kunnen testen in de praktijk. We gaan van oplossingsrichting naar praktische invulling, zo kunnen we zo snel mogelijk de werking in de praktijk zien en bijstellen waar nodig.

Inzet eerste oplossing en testen
Hoe is de adoptie en wat is de eerste feedback

De volledige werkelijke toepassing valt niet te voorspellen en moet ‘gewoon’ gedaan worden. In deze fase merken we hoe professionals en eindgebruikers omgaan met de innovatie en kunnen we de eerste bijstellingen doen en direct implementeren. Ook gaan we altijd zelf als eindgebruiker/ expert door het proces heen.

Professionalisering
Continue testing & redesign en betrekken van een grotere groep medewerkers

Het hoofdproces van de innovatie loopt nu goed en er kunnen meer professionals bij betrokken worden. Aandacht gaat naar de volledige inwerking en het blijven verbeteren van de innovatie.

Organisatie voorbereiden op opschaling
Wat wordt er van de organisatie verwacht bij opschaling?

We ondersteunen de organisatie in het opschalingsproces. Het identificeren van de juiste locatie, mensen en de manier om gezond verder te groeien. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat behandelaren in hun drukke schema tijd maken om de innovatie eigen te maken, en hoe voorkom je bij de overgang naar een nieuwe aanpak dat je op termijn een bottleneck of vloedgolf aan cliënten veroorzaakt waar je niet mee om kunt gaan.

Uitbreiden groep professionals
Inwerken van de ‘early majority’

Grotere groep professionals maken de nieuwe oplossing eigen door peer-peer training. Ondertussen is het van groot belang de kwaliteit van he tinwerkproces en de nieuwe professionals in de gaten te houden en op verschillende plekken ‘test-runs’ te draaien. Dit bevordert ook de professionalisering.

Impact analyse
Heeft de innovatie daadwerkelijk impact op de opgestelde KPIs?

In de voorgaande fase hebben we onderzocht of we kunnen verwachten dat de innovatie goed scoort op de KPI’s die in het begin zijn vastgesteld. Nu kijken we of dit ook daadwerkelijk zo is. Eventueel kunnen we ook ondersteunen bij het doen van een gedegen effectstudie.

Starten met een training?